Nusikaltimų aukų teisės

Įstatymai nukentėjusiesiems pripažįsta atitinkamas procesines teises, kuriomis naudojantis galima siekti užtikrinti savo poreikius ir apsaugoti savo interesus bei lūkesčius.

Šios teisės įtvirtintos ne tik nacionaliniuose įstatymuose, bet ir tarptautiniuose instrumentuose, pavyzdžiui – Europos Sąjungos nusikaltimų aukų direktyvoje.
Direktyvos tekstą galite rasti čia – pdf

Čia galite geriau susipažinti su šiomis teisėmis ir sužinoti kaip jomis galima pasiremti praktiškai. Jei nukentėjusieji susiduria su sunkumais pasiremti turimomis teisėmis praktikoje, jie turėtų apie tai pranešti institucijoms, privalančioms garantuoti atitinkamas teises.

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybos gali pagelbėti Jums pasinaudoti turimomis teisėmis, pateikdama daugiau informacijos ir paaiškinimų, palydėdama Jus dalyvauti į atitinkamas institucijas dalyvauti procesiniuose veiksmuose.
Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad Pagalbos nusikaltimų aukoms komanda neatstovauja nukentėjusiųjų baudžiamuosiuose procesuose.

Teisė gauti patvirtinimą kad buvo pateiktas skundas pranešimas ar pareiškimas

​ Kai pranešate apie nusikaltimą ikiteisminio tyrimo įstaigai, pareigūnai nedelsdami turi pradėti ikiteisminį tyrimą. Tačiau išimtiniais atvejais įstatymai numato 10 dienų terminą ikiteisminio tyrimo įstaigoms patikrinti, ar nėra visiškai akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas negalimas – akivaizdu, kad nusikalstama veika nebuvo padaryta, arba yra kitų kelią ikiteisminiam tyrimui užkertančių priežasčių (pvz., kaltininkas jau anksčiau yra buvęs nuteistas už nusikaltimą, dėl kurio kreipėtės, arba jau yra suėjęs senaties terminas ir t.t.). Atminkite, įstatymai nereikalauja, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai, gavę Jūsų kreipimąsi, patvirtintų, kad jis buvo gautas. Kita vertus, Generalinio prokuroro patvirtintose rekomendacijose įtvirtinama, kad Jūs galite reikalauti savo kreipimosi kopijos su žyma, kad jis buvo užregistruotas. Jei į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl patirtos nusikalstamos veikos kreipsitės oficialiai (pasirašysite kreipimąsi arba nuvykęs į įstaigą, arba elektroniniu parašu internetu), Jums bus pranešta apie dėl Jūsų kreipimosi priimtus sprendimus – tiek tuo atveju, jei bus priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą, tiek tuo atveju, jei ikiteisminio tyrimo būtų nuspręsta nepradėti. Vieną iš šių sprendimų ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo priimti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Jūsų kreipimosi. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Jūs turite teisę apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno sprendimą prokurorui, o tuo atveju, jei prokuroras sprendimo nepakeis, galite jį apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Tačiau skundų pateikimo terminas yra gana trumpas – abiem atvejais tik 7 dienos. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad įstatymai įtvirtina asmens, kuris kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, teisę susipažinti su duomenimis, kuriais buvo grindžiamas sprendimas nepradėti ikiteisminio tyrimo.

Atviras

Teisė gauti pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų asmenims paslaugas

​ Žmonių, žinančių, kaip elgtis nukentėjus nuo nusikalstamų veikų, pagalba nusikaltimų aukoms yra labai svarbi. Įstatymai garantuoja nusikaltimų aukoms teisę kreiptis emocinės, teisinės, techninės ir kitokios pagalbos. Jei esate smurto šeimoje auka, turėtumėte susisiekti su vienu iš specializuotų kompleksinės pagalbos centrų, jų sąrašas pateiktas čia. Jei nukentėjote nuo prekybos žmonėmis, turėtumėte susisiekti su viena iš nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paramą šių nusikaltimų aukoms, jų sąrašas pateiktas čia. Jei nuo nusikalstamos veikos nukentėjo vaikas, verta kreiptis pagalbos į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, jos regioninių padalinių sąrašas pateiktas čia. Jei nukentėjote nuo bet kurios kitos nusikalstamos veikos, galite kreiptis į bet kurią pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybą, jų sąrašas pateiktas čia. Pirmojo kontakto institucijos (policija, prokuratūra, sveikatos apsaugos, švietimo ir kitos įstaigos) taip pat privalo pačios per vieną dieną pranešti pagalbos tarnyboms apie Jūsų patirtą nusikalstamą veiką, jeigu Jūs to pageidaujate. Tokiu atveju atitinkama pagalbos tarnyba pati privalo susisiekti su Jumis ne vėliau kaip kitą dieną po to kai gavo minėtą pranešimą. Pagalbos tarnyba privalo įvertinti Jūsų individualius poreikius ir parengti akredituotos pagalbos priemonių įgyvendinimo planą – numatyti kokia pagalba kada turi būti suteikta. Pagalbos tarnybos teikia emocinę ir psichologinę pagalbą, padeda nukentėjusiems asmenims susisiekti su kitomis (teisėsaugos ir ne tik) institucijomis, palydi nukentėjusius asmenis į kitas (teisėsaugos ir ne tik) institucijas, taip pat padeda spręsti įvairius probleminius klausimus, susijusius su patirtomis nusikalstamomis veikomis, pvz., kaip nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ar teismą, kaip pataisyt nusikaltimu sugadintas būsto duris, kaip kreiptis socialinio draudimo išmokų.

Atviras

Nukentėjusiojo teisės kai ikiteisminis tyrimas baigiamas nepareiškiant kaltinimų

​ Jei ikiteisminis tyrimas baigiamas prokurorui nusprendus, kad surinktų įrodymų nepakanka kaltinimams įtariamajam pareikšti, arba nėra nustatyta kas padarė nusikalstamą veiką, ir nėra galimybių surinkti daugiau įrodymų, prokuroras turi priimti sprendimą sustabdyti arba nutraukti ikiteisminį tyrimą ir privalo pranešti Jums kaip nukentėjusiajam apie tokį sprendimą. Jūs turite teisę apskųsti tokį sprendimą vyresniajam prokurorui per 20 dienų nuo tada, kai Jums apie jį buvo pranešta. Jei vyresnysis prokuroras patvirtina tokį sprendimą, Jūs turite teisę jį apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Vėlgi, Jūs taip pat turite 20 dienų skundui pateikti. Jūs taip pat turite teisę apskųsti Jūsų netenkinantį ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimą. Tokiu atveju turėtumėte kreiptis į aukštesnės instancijos teismą, tačiau skundui pateikti skiriamos tik 7 dienos. Įstatymai nustato, kad nukentėjusieji turi teisę susipažinti su duomenimis, kuriais buvo grindžiamas sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą. Atsižvelgti reikėtų į tai, kad paprastai prokurorų sprendimai sustabdyti arba nutraukti ikiteisminius tyrimus būna tinkamai pagrįsti, todėl, nusprendus tokį sprendimą apskųsti, geriausia būtų, jei Jūsų interesus atstovautų advokatas ar bent pasikonsultuotumėte su profesionaliu teisininku. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad sustabdyti ir nutraukti ikiteisminiai tyrimai gali būti atnaujinti vėliau, jei paaiškėja kad yra galimybių bylą ištirti.

Atviras

Teisė į mediaciją

​ Neatsargių, nesunkių ir apysunkių nusikaltimų bylose (pavyzdžiui, jei nukentėjote nuo grasinimo, vagystės be kvalifikuojančiųjų požymių, nesunkaus sveikatos sutrikdymo ar kurio kito iš daugelio nusikaltimų) įstatymai leidžia nukentėjusiajam ir kaltininkui susitaikyti ir taip užbaigti baudžiamąją bylą. Susitarimą dėl susitaikymo galima pasiekti bet kuriuo ikiteisminio tyrimo ar bylos nagrinėjimo teisme metu. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad Jūsų susitaikymas oficialiai neįpareigotų prokuroro ar teismo nutraukti baudžiamąjį procesą. Visgi dažniausiai, jei kaltininkas ir nukentėjusysis susitaiko, baudžiamasis procesas baigiamas. Bendrauti su kaltininku, nuo kurio nukentėjote, nelengva. Todėl tokiose situacijoje teikiamos specialios paslaugos, vadinamos mediacija – taikinamasis tarpininkavimas. Mediacijos metu nešališkas tarpininkas (mediatorius) padeda nukentėjusiajam ir kaltininkui susišnekėti, taip nukentėjusysis gali atskleisti kaltininkui ką reiškia patirti jo padarytą žalą, o kaltininkas gali prisiimti atsakomybę už nusikaltimą. Lengviausias būdas pradėti mediacijos procesą yra kreiptis į ikiteisminio tyrimo pareigūną ar prokurorą, kuris vadovauja Jūsų bylai (arba teisėją, nagrinėjantį bylą teisme) ir pasakyti jiems, kad Jus domina mediacija. Tuomet minėti pareigūnai susisiektų su Lietuvos probacijos tarnyba ir ši įstaiga pasiūlytų Jums kvalifikuotą mediatorių. Tuomet minėti pareigūnai susisiektų su Lietuvos probacijos tarnyba ir ši įstaiga pasiūlytų Jums kvalifikuotą mediatorių. Taip pat su mediatoriumi susisiekti galima tiesiogiai, prieš tai net nepasitarus su ikiteisminio tyrimo pareigūnu, prokuroru ar teisėju. Kvalifikuotą mediatorių galite rasti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos arba Lietuvos mediatorių rūmų pateikiamuose sąrašuose. Rinkdamiesi mediatorių atsižvelkite į tai, kad jie specializuojasi skirtingose teisės srityse, todėl geriausia būtų mediatoriumi kviesti specialistą, turintį patirties baudžiamosios justicijos srityje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad, jei į bylą mediatorių įtrauktumėt patys, jo paslaugas apmokėti turėtumėte Jūs arba Jūs kartu su kaltininku. Tuo tarpu jei mediatorius, dirbantis Lietuvos probacijos tarnyboje, būtų pakviestas ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teisėjo, jo paslaugas padengtų valstybė ir Jūs neturėtumėte už jas mokėti. Ši galimybė yra priimtinesnė ir dėl to, kad (kaip buvo minėta aukščiau) mediacijos metu pasiektas susitarimas neįpareigoja prokuroro ar teisėjo nutraukti baudžiamąjį procesą. Jie gali laikytis nuomonės, kad teisingumas reikalauja kaltininkui skirti bausmę. Taigi, valstybės pareigūnų, turinčių priimti sprendimus byloje įsitraukimas į mediacijos procesą suteikia tvirtesnį pagrindą manyti, kad jie priims sprendimą nutraukti bylą, jei Jums pavyks susitarti su kaltininku.

Atviras

Teisė į teisinę informaciją ir apsaugą

Valstybė privalo užtikrinti, kad kiekvienas asmuo galėtų ginti nusikaltimu pažeistas savo teises nepriklausomai nuo nukentėjusiojo socialinės padėties ar kilmės, turimų žinių ir finansinių išteklių. Nukentėjusieji turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą viso baudžiamojo proceso metu. Valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama dviem būdais. Pirmiausia, pirminę teisinę pagalbą teikia teisininkai, dirbantys savivaldybių administracijose. Kas Jūsų savivaldybėje teikia pirminę teisinę pagalbą galite rasti šiame sąraše. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Jūs turite teisę gauti pirminę teisinę pagalbą tik toje savivaldybėje, kurioje esat deklaravęs savo gyvenamąją vietą, net jei nuo nusikaltimo nukentėjote kur nors kitur. Kreipdamiesi dėl pirminės teisinės pagalbos Jūs neprivalote pateikti kokius nors dokumentus, rodančius, kad nukentėjote nuo nusikaltimo ar kad Jūsų pajamos yra mažos. Teisę gauti pirminę teisinę pagalbą turi visi Lietuvos gyventojai. Tačiau pirminės teisinės pagalbos apimtis yra gana ribota. Jums bus suteikta reikiama informacija, teisininkas taip pat patars ką turite padaryti baudžiamajame procese. Bet priminę teisinę pagalbą teikiantys teisininkai nerengia procesinių dokumentų, taip pat neatstovauja nukentėjusiųjų interesų nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme. Įstatymai taip pat nustato, kad konsultacijos, teikiamos kaip pirminė teisinė pagalba, negali trukti ilgiau kaip 1 valandą (nebent pats pirminę teisinę pagalbą teikiantis teisininkas nusprendžia kitaip). Be to, tuo pačiu klausimu pirminės teisinės pagalbos galima kreiptis tik vieną kartą. Antrinę teisinę pagalbą teikia advokatai, sudarę sutartis su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Antrinę teisinę pagalbą teikiantys advokatai rengia procesinius dokumentus, taip pat atstovauja klientų interesus tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu. Kreipdamiesi antrinės teisinės pagalbos turėtumėte užpildyti prašymo formą (ją galite rasti čia) ir ją pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galite gauti tik jeigu baudžiamojoje byloje esate pripažinti nukentėjusiuoju, ir tik tuo atveju, jei dėl nusikalstamos veikos patyrėte žalos. Įstatymai numato išimtį tik smurto artimoje aplinkoje, seksualinių nusikaltimų, prekybos žmonėmis, neapykantos nusikaltimų, teroristinių nusikaltimų, organizuotų grupuočių padarytų nusikaltimų aukoms. Pastarosioms antrinė teisinė pagalba turi būti teikiama, net jei nusikaltimais konkreti žala nukentėjusiajam nepadaryta (tačiau pagalba vistiek gali būti teikiama tik tiems nukentėjusiems nuo šių nusikaltimų, kurie jau yra pripažinti nukentėjusiaisiais baudžiamajame procese).

Atviras

Teisė į apsaugą

Nukentėjusieji ir jų šeimų nariai turi teisę į apsaugą nuo grasinimų keršyti ir keršto, pakartotinių nusikalstamų veikų. Kiekvienam turi būti garantuota teisė jaustis saugiai, tiek duodant parodymus ikiteisminio tyrimo metu, tiek liudijant teisme. Pirmiausia, turėkite omenyje, kad kiekvienas tiek kaltininko, tiek bet kurio kito asmens bandymas priversti Jus duoti neteisingus parodymus yra nusikaltimas. Nusikaltimu tokiais atvejais laikoma bet kokia prieš Jus nukreipta fizinė ar psichinė prievarta, apgaulė, ar bet koks kitoks bandymas Jus paveikti. Todėl, susidūrę su tokiu spaudimu, nedelsdami praneškite apie tai policijai ar kitai teisėsaugos institucijai. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad bet koks kaltininko bandymas paveikti nukentėjusįjį ar liudytoją yra laikomas pakankamu pagrindu kaltininkui taikyti kardomąsias priemones, įskaitant ir suėmimą. Antra, ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokurorai patys turi imtis iniciatyvos nustatyti ar Jums nekyla grėsmė dėl Jūsų pozicijos baudžiamajame procese. Tik pradėjus ikiteisminį tyrimą turi būti atliktas Jūsų specialiųjų apsaugos poreikių vertinimas. Todėl pirmos apklausos metu Jūsų bus klausiama tiesiogiai su patirta nusikalstama veika nesusijusių klausimų apie Jūsų gyvenimo sąlygas, kitas asmenines aplinkybes. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai privalo tokius klausimus užduoti, taip išsiaiškinti ar Jums nekyla grėsmė ir užkirsti kelią tokiai grėsmei.

Atviras

Kitose Europos Sąjungos valstybėse reziduojančių nukentėjusiųjų teisės

Asmenys, kurie nukenčia nuo nusikalstamų veikų užsienyje, yra itin pažeidžiami. Jie nežino kaip atitinkamoje užsienio valstybėje atrodo baudžiamasis procesas ir kokios pagalbos nusikaltimų aukoms galima tikėtis, nemoka kalbos, kuria vyksta baudžiamasis procesas, o ir pačioje valstybėje, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, nukentėję užsieniečiai paprastai būna neilgai, o todėl jiems sudėtinga dalyvauti baudžiamuosiuose procesuose dėl jų patirtų nusikalstamų veikų. Asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų valstybėje, kurioje negyvena, turi turėti galimybę pasinaudoti priemonėmis, padedančiomis jiems dalyvauti baudžiamajame procese, o ypač – galimybę gauti informaciją apie baudžiamojo proceso eigą. Jiems turi būti pateikiama visa reikalinga informacija ir paskiriamas vertėjas, taip užtikrinant, kad nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos užsienietis supras procesinius veiksmus, kuriuose jis ar ji turi dalyvauti. Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad užsieniečiams, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje, pirmojo kontakto institucijos turi suteikti informaciją apie procedūras, tvarką ar specialias apsaugos priemones, kuriomis nukentėjęs asmuo gali pasinaudoti Lietuvos Respublikoje, kad apgintų savo interesus. Nuolatinę gyvenamąją vietą vienoje ES valstybėje narėje turintis asmuo, nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos kitoje ES valstybėje narėje, gali pateikti skundą, pranešimą ar pareiškimą apie patirtą nusikalstamą veiką savo nuolatinės gyvenamosios vietos teisėsaugos institucijoms. Šiuo atveju skundą, pranešimą ar pareiškimą gavusios institucijos turi jį nedelsiant perduoti ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, teisėsaugos institucijoms. Nuo nusikalstamos veikos nukentėję užsieniečiai turi teisę pateikti parodymus baudžiamajame procese iškart po to kai nusikalstama veika buvo padaryta. Tais atvejais, kai būtina nukentėjusiuosius užsieniečius apklausti pakartotinai, o jie jau yra išvykę iš valstybės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, apklausa gali būti atliekama telefonu ar videokonferencijos pagalba. Nuo smurtinių nusikalstamų veikų nukentėję nuolatiniai Europos Sąjungos valstybių narių gyventojai turi teisę dėl padarytos žalos atlyginimo kreiptis į savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės institucijas, turinčias įgaliojimus spręsti ar tokie kreipimaisi turi būti tenkinami. Gavusi kreipimąsi institucija turi jį persiųsti atitinkamai valstybės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, institucijai. Įgaliojimai tiek priimti kitoje ES valstybėje narėje pateiktą kreipimąsi, tiek persiųsti gautą kreipimąsi kitų ES valstybių narių institucijoms, suteikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

Atviras

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti