Pagalbos aukoms specialistas


Pagalbos aukoms specialistas – Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims akredituotos tarnybos specialistas, teikiantis informaciją, konsultacijas ir (ar) paslaugas nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims atsižvelgiant į individualius nukentėjusių asmenų poreikius, dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį. Viena iš pagalbos aukoms specialisto funkcijų – nukentėjusio asmens prašymu organizuoti jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas, taip pat ir į baudžiamosios justicijos sistemos įstaigas (ikiteisminio tyrimo įstaigas ir teismą).

Pagalbos aukoms specialistai yra tinkamai pasirengę, todėl geba suprasti kaip jaučiasi nukentėję nuo nusikalstamų veikų asmenys, ką jie patiria po nusikalstamos veikos. Tad pagrindinė pagalbos aukoms specialisto užduotis – pagelbėti nusikalstamų veikų aukoms įveikti ar bent sušvelninti patirtą nusikalstamos veikos poveikį. Siekdami šio tikslo pagalbos aukoms specialistai teikia įvairių formų pagalbą nusikalstamų veikų aukoms, pavyzdžiui, emocinę, psichologinę ar teisinę paramą, padeda spręsti praktines nusikalstamos veikos nulemtas problemas (pavyzdžiui, padeda kreipiantis socialinių pašalpų ir pan.).

Tam, kad galėtų atlikti šias funkcijas, pagalbos aukoms specialistai turi būti įgiję atitinkamus profesinius ir asmeninius įgūdžius. Labai svarbu, kad jie turėtų įgiję aukštąjį išsilavinimą kurioje nors iš sričių, tiesiogiai susijusių su nusikalstamų veikų aukų poreikiais (kriminologijos, psichologijos, teisės, socialinio darbo ar kitoje artimoje srityje). Tačiau to nepakanka. Svarbu, kad pagalbos aukoms specialistai būtų baigę specialius pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų kursus. Taigi, pagalbos aukoms specialistai turi būti įsigilinę į viktimizacijos pasekmių, aukų reagavimo į nusikalstamas veikas, teikiamų socialinių paslaugų klausimus ir gebėti teikti informaciją šiais klausimais.

Asmeniškai, pagalbos aukoms specialistai turi gebėti išklausyti nusikalstamų veikų aukas, suprasti jų pažeidžiamumą ir suteikti emocinę paramą, gebėti priimti visa, kuo nusikalstamų veikų aukos nori pasidalinti, ir pripažinti, kad yra dalykų, apie kuriuos aukos nenori pasakoti, gerbti aukų sprendimus net tada, kai jie pagalbos aukoms specialisto nuomone prieštarauja paties nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos asmens interesams.

Bendraujant su baudžiamosios justicijos sistemos institucijų pareigūnais nukentėję nuo nusikalstamų veikų asmenys gali būti lydimi pagalbos aukoms specialistų. Tokiose situacijose nusikalstamų veikų aukoms svarbu žinoti kokie teisiniai procesai ir sprendimai jų laukia, itin svarbu, kad šalia būtų žmogus, kuriuo auka gali pasikliauti. Pagalbos aukoms specialistai tokiais atvejais turėtų padėti nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų asmenims susiorientuoti baudžiamosios sistemos institucijų koridoriuose, paaiškinti jiems baudžiamojo proceso eigą ir ypatumus, atsakyti į nusikalstamų veikų aukoms kylančius klausimus ir abejones.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti