Teisė į informaciją


Teisė į informaciją yra labai svarbi, nes tik gerai žinantys savo teises žmonės gali būti pilnaverčiai baudžiamojo proceso dalyviai. Be to, Jūs turėtumėte atsiminti, kad turite atitinkamas teises net jei nuspręstumėte nepranešti apie patirtą nusikalstamą veiką teisėsaugai.

Informacija Jums visada turi būti pateikiama paprastai ir suprantamai. Jei nesuprastumėte kažkurios pateiktos informacijos, nedvejodami tai pripažinkite. Jūs neprivalote išmanyti teisės normų ir suprasti teisinių terminų. Tuo tarpu Jus informuojantys valstybės pareigūnai turi užtikrinti, kad Jūs pateikiamą informaciją suprastumėte, privalo ją išaiškinti.

Pagalbos nusikaltimų aukoms organizacijos taip pat yra svarbus informacijos šaltinis. Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybos gali Jums patarti apie Jūsų teises, kaip jomis pasinaudoti ir kur rasti daugiau reikalingos informacijos.

Kai kurios šių teisių yra plačiau aptariamos kituose šio tinklalapio skirsniuose.

Informacija apie teises

Nuo pat pirmojo kontakto su bet kuria teisėsaugos institucija (nesvarbu, ar tai bus prokuratūra, ar policija, ar kita ikiteisminio tyrimo įstaiga), Jums turi būti išaiškintos Jūsų teisės:

 • teisė gauti informaciją apie procedūras, susijusias su skundo dėl nusikalstamos veikos pateikimu;
 • teisė gauti informaciją apie su Jumis susijusio baudžiamojo proceso padėtį;
 • teisė pateikti prašymus;
 • teisė pareikšti nušalinimą;
 • teisė susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ikiteisminio tyrimo metu ir teisme;
 • teisė apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus ir sprendimus;
 • teisė teikti įrodymus;
 • teisė gauti kompensaciją už išlaidas, patirtas dėl dalyvavimo baudžiamajame procese;
 • teisė gauti kontaktinius duomenis ryšiams dėl atitinkamos bylos palaikyti;
 • teisė gauti vertimą žodžiu ir raštu;
 • teisė į nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą;
 • teisė gauti teisinę pagalbą;
 • teisė turėti lydintį asmenį;
 • teisė dalyvauti vertinant Jūsų specialius apsaugos poreikius ir reikalauti taikyti specialias apsaugos priemones;
 • teisė apskųsti teismo nuosprendį ir nutartį;
 • teisė pasakyti baigiamąją kalbą.

Kai kurios šių teisių yra plačiau aptariamos žemiau.

Informacija apie bylą

Nukentėjusysis turi teisę būti informuotas apie baudžiamojo proceso, kuriame ji ar jis dalyvauja, eigą. Tačiau valstybės pareigūnai neprivalo rūpintis, kad Jūs gautumėt informaciją apie kiekvieną baudžiamojo proceso žingsnį. Įstatymai įpareigoja bylą tiriančius pareigūnus pateikti Jums informaciją apie bylos eigą tik tada, Jei Jūs pats žodžiu arba raštu tokios informacijos paprašysite.

Visgi įstatymai reikalauja, kad nukentėjusiesiems būtų pranešta apie tam tikrus procesinius veiksmus. Pavyzdžiui, atliekant ikiteisminį tyrimą, Jums bus pranešta:

 • kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas priims sprendimą pradėti arba nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Jūsų skundo, pranešimo ar pareiškimo. Jei būtų priimtas sprendimas nepradėti ikiteisminio tyrimo, Jūs turite teisę susipažinti su visais duomenimis, kuriais buvo grindžiamas toks sprendimas;
 • jei būtų priimtas sprendimas atlikti ekspertizę. Tokiu atveju Jums bus pasiūlyta pateikti klausimus, į kuriuos turės atsakyti ekspertizė. Jums taip pat bus pranešti ekspertizės rezultatai;
 • jei prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas nuspręstų nutraukti ar sustabdyti ikiteisminį tyrimą. Jums taip pat būtų pranešta, jei ikiteisminio tyrimo teisėjas atmestų prokuroro prašymą nutraukti ikiteisminį tyrimą;
 • jei prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas priimtų sprendimą atnaujinti anksčiau nutrauktą ar sustabdytą ikiteisminį tyrimą;
 • kai prokuroras nuspręs, kad reikia baigti ikiteisminį tyrimą ir bylą perduoti teismui.

Įstatymai reikalauja, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai praneštų nukentėjusiesiems apie įtariamųjų sulaikymą ir išsiaiškintų, ar nukentėjusieji nori, kad jiems būtų pranešta, jei įtariamasis būtų paleistas ar pabėgtų. Tačiau minėtas pranešimas neprivalomas tais atvejais, kai tai gali pakenkti sulaikyto asmens interesams.

Kalbant apie informaciją, kuri Jums turėtų būti pateikta teismo proceso metu, įstatymai nėra tokie konkretūs, nes laikoma, kad Jūs pats dalyvausite visuose teismo posėdžiuose. Atkreipkite dėmesį į tai, kad net tais atvejais, kai negalėjote dalyvauti posėdyje ir jis vyko be Jūsų, Jūs turite teisę susipažinti su posėdžio protokolu ir jo įrašu (įstatymai reikalauja, kad būtų daromi kiekvieno teismo posėdžio garso įrašai).

Nukentėjusieji taip pat turi teisę bet kuriuo proceso metu prašyti leisti susipažinti su bylos medžiaga. Jums gali būti neleista susipažinti su byla tik jeigu prokuroras nuspręstų, kad tai gali pakenkti ikiteisminiam tyrimui. Tačiau, užbaigus ikiteisminį tyrimą ir perdavus bylą teismui, Jūsų galimybė susipažinti su visa bylos medžiaga daugiau nebegali būti ribojama.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti